Otázky a odpovědi

Co znamená: „Vývod z předků“?

Vývod je nejpoužívanější forma genealogické tabulky, respektive způsob genealogického bádání. Zahrnuje všechny předky výchozí osoby (střena), tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských. Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.

Co znamená „Rozrod“?

Rozrod zahrnuje veškeré mužské i ženské potomky výchozího manželského páru bez ohledu na jejich příjmení, důležitá je pokrevní příbuznost (tzn. veškeré potomstvo provdaných synů i dcer). Pro velké množství osob a různost příjmení se jedná o velmi badatelsky a zejména časově náročné pátrání.

Co znamená: „Rodokmen“?

Rodokmen vychází od nejstaršího zjištěného předka nebo manželského páru a postupuje směrem do současnosti. Rodokmen zahrnuje veškeré potomky, ale v každé další generaci sleduje vždy pouze pokračující větve nositelů rodového příjmení.(tzn. potomky synů).

Kdo byl: „Domkař“?

Domkař byl majitel domku a malé výměry půdy, která nestačí k obživě. V pozdějším období majitel domku bez půdy. Hlavním zdrojem obživy domkařů bylo řemeslo nebo námezdní práce.

Kdo byl: „Chalupník“?

Chalupník držel chalupu a rozlohu pole nepřesahující čtvrt lánu. Čtvrtina lánu je vlastně hranice mezi sedlákem a chalupníkem.

Kdo byl „Familiant“?

Familiant byl člověk, který byl držitelem raabizačního gruntu. Podstatou raabizace bylo dělení půdního fondu velkostatků a jeho přidělování drobným uchazečům, přičemž robota se převáděla na stálé každoroční platby peněžní nebo naturální. Rozloha půdy 6 ha byla postačující k uživení rodiny.

Kdo byl: „Podruh“?

Podruhem byla nazývána osoba bez vlastní usedlosti, která bydlela v něčím domě jako nájemník nebo případně i jako osoba zaměstnaná. Mohl být též nazýván „pokojník“, pokud si pronajímal pokoj.

Kdo byl: „Soused“?

Sousedem byla nazývána osoba, která měla ve svém vlastnictví nemovitost. Tím byla uznávána právoplatným členem obce. Na vesnici to byl sedlák a ve městě měšťan.